Privacy


Privacyverklaring

Voor het Bisdom Haarlem-Amsterdam en zijn verbonden kerkelijke instellingen is privacy en een veilige omgeving van groot belang. Deze privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen het bisdom.

Betrokkenen kunnen in deze verklaring lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt. Deze verklaring beschrijft tevens de rechten die een betrokkene heeft met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens en wie daarvoor de contactpersoon bij het bisdom is.

De organisatie van de Katholieke Kerk in Nederland is gebonden aan specifieke (kerkelijke) regels, het Canoniek recht. Deze regels werken ook door in de privacybescherming. De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft ruimte aan de kerken om conform hun eigen kerkelijke regels gegevens te verwerken.

U heeft het recht dat er zorgvuldig en rechtmatig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarom zorgt het bisdom ervoor dat uw privacy rechten en gegevensbescherming op orde zijn door deze standaard te beveiligen en privacyregels standaard toe te passen. Binnen het bisdom is eenieder die op basis van zijn functie gegevens ontvangt tot geheimhouding verplicht.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Het Bisdom Haarlem-Amsterdam en zijn verbonden kerkelijke instellingen verzamelen en verwerken persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

 • Om te kunnen voldoen aan de administratieve verplichtingen die door het kerkelijk en burgerlijk recht worden gesteld ten aanzien van het bestuur van het bisdom Haarlem-Amsterdam;
 • Om een doelmatige administratieve organisatie van het bisdom Haarlem-Amsterdam en de diocesane archivering te verzekeren;
 • Om daardoor te kunnen bijdragen aan de heiligings- verkondigings- en bestuursopdracht van het bisdom Haarlem-Amsterdam, zijn dekenaten, parochies en verbonden kerkelijke rechtspersonen;
 • Om te kunnen bijdragen aan het actualiseren van de kerkelijke ledenadministraties en archieven van andere kerkelijke rechtspersonen;
 • Om te dienen als bron voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden;
 • Voor identificatiedoeleinden;
 • Voor het uitvoeren van een overeenkomst;
 • Om evenementen en activiteiten te kunnen organiseren die eraan bijdragen om bovenstaande doelstellingen mogelijk te maken;
 • Om mailingen, nieuwsbrieven en promotiemateriaal te kunnen versturen teneinde bovenstaande doelstellingen mogelijk te maken;
 • Voor het publiceren van foto’s en filmmateriaal van bisdomactiviteiten op onze website.

Op welke grondslagen (‘rechtsgronden’) is het gebruik van uw gegevens gebaseerd?

Wij gebruiken uw gegevens op basis van de volgende grondslagen (‘rechtsgronden’):

 • Uw toestemming;
 • De uitvoering van een overeenkomst;
 • De gegevens zijn nodig om te voldoen aan een op ons rustende wettelijke verplichting.

De gegevens zijn nodig voor ons gerechtvaardigd belang, of dat van een ander. Het gaat om de volgende ‘gerechtvaardigde belangen’:

 • Het uitvoeren van de kerkelijke opdracht van het bisdom Haarlem-Amsterdam/de Bisschop van Haarlem-Amsterdam;
 • Een doelmatige organisatie van de rooms-katholieke kerkelijke gemeenschap in het bisdom Haarlem-Amsterdam;
 • Het uitvoeren van kerkordelijke voorgeschreven procedures, zoals kerkelijke rechtspraak, financieel toezicht en het bijhouden van registers;
 • Het onderhouden van contact met leden, bestuursleden en functionarissen binnen en buiten de Rooms-Katholieke Kerk;
 • De toegankelijkheid van de Rooms-Katholieke Kerk en de interesse voor de Rooms-Katholieke Kerk te vergroten;
 • Het voeren van correspondentie.

Bent u verplicht de gegevens te verstrekken?

Ja, sommige gegevens vragen wij u verplicht op te geven. Wanneer u deze gegevens niet aan ons wilt geven, dan kunnen wij de overeenkomst met u niet aangaan.

We hebben de gegevens nodig om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Worden uw gegevens verstrekt aan derden?

Het Bisdom Haarlem-Amsterdam en de daarmee verbonden kerkelijke instellingen delen persoonsgegevens met derden die namens hen diensten uitvoeren, bijvoorbeeld:

 • Kerkelijke instellingen binnen de Rooms-Katholieke Kerkprovincie Nederland;
 • Bedrijven die zorg dragen voor hosten, onderhouden en functioneren van websites van het bisdom Haarlem-Amsterdam en verbonden kerkelijke instellingen, alsmede bedrijven die zorgdragen voor het interne systeembeheer van de bisdom-organisatie;
 • Bedrijven die zorgdragen voor dienstverlening op gebied van de administratieve organisatie en interne controle;
 • Onderzoeksinstellingen die onderzoek verrichten voor wetenschappelijke, historische of statistische doeleinden.

Worden uw gegevens doorgegeven naar buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?

Nee, wij geven uw gegevens niet door naar buiten de Europese Economische Ruimte, ze worden alleen opgeslagen op servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze verzamelen, ontvangen en/of gebruiken. Hierbij hanteren wij de wettelijke bewaartermijnen.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met gebruikersnaam en wachtwoord;
 • Wij nemen fysieke maatregelen zoals sloten en kluizen voor toegangsbescherming van systemen en ruimtes waar persoonsgegevens opgeslagen zijn;
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

Welke rechten heeft u?

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Indien de gegevens niet kloppen kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Behoudens gewichtige redenen zal het Bisdom Haarlem-Amsterdam een verzoek tot wijziging of verwijdering altijd honoreren. U kunt een dergelijk verzoek aan ons richten via de contactgegevens die in deze privacyverklaring zijn opgenomen.

U heeft op grond van de wet in ieder geval de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • om een kopie en inzage te vragen in uw gegevens;
 • om informatie te ontvangen over de verwerking van uw gegevens;
 • om incorrecte gegevens te laten corrigeren;
 • om onvolledige informatie compleet te maken, gezien de doeleinden waarvoor die worden verzameld en/of gebruikt;
 • in bepaalde gevallen om uw gegevens te laten verwijderen;
 • in bepaalde gevallen om uw gegevens te laten ‘beperken’;
 • in bepaalde gevallen om bezwaar te maken tegen het gebruik (de verwerking) van uw gegevens;
 • om, als u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw gegevens, die toestemming weer in te trekken. De intrekking geldt dan voor toekomstig gebruik van uw gegevens;
 • als u de gegevens zelf hebt aangeleverd of wanneer gegevens door u zijn aangemaakt (bijvoorbeeld op basis van uw gebruik van onze dienst), en u daarvoor toestemming hebt gegeven of de gegevens nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, en als de gegevens elektronisch worden verwerkt: om uw gegevens in een gestructureerd en gangbaar format mee te krijgen en, als dat technische mogelijk is, deze op die manier aan een andere partij over te laten dragen;

Als we uw gegevens gebruiken voor direct marketing doeleinden en u vraagt ons dat gebruik te staken, zullen wij dat doen.

In elektronische commerciële berichten is altijd een afmeldknop opgenomen zodat u zich kunt afmelden van het ontvangen van die berichten.

Wat als u vragen of klachten heeft?

Als u vragen of klachten heeft over het gebruik van uw gegevens of over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met:

U kunt eventueel ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Kunnen we deze privacyverklaring aanpassen?

Ja. Deze privacyverklaring is van 20 juli 2018. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen.

Copyright © Het Josephhuis | Privacyverklaring